Úvod/novinky | Půjčovna | Servis | Akční zboží | Kde nás najdete | Kontakt | Otevírací doba | GDPR |

GDPR - Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR)

I. SPRÁVCE

1) Správcem vašich osobních údajů je fyzická osoba Ing. Gabriela Doskočilová s provozovnou  na adrese:  Mariánskohorská 747/35 Ostrava, Moravská Ostrava - IČ:877 653 65, vedená Na MMO, živnostenský úřad. Identifikační č. provozovny 1004738960. Předmět podnikání:  Výroba, obchod a služby.

2) Kontaktní údaje: Adresa pro doručování: Břidličná 798, 74285 Vřesina, Telefon 602 725 374, E-mail: asport.ski@seznam.cz

3) Ing. Gabriela Doskočilová nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

4) Zpracování vašich osobních údajů provádí Ing. Gabriela Doskočilová. Zpracování je prováděno v její provozovně s jednotlivými pověřenými zaměstnanci, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Ing. Gabriela Doskočilová vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby bylo při využívání jejích služeb vaše soukromí chráněno. Ing. Gabriela Doskočilová podnikla technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Ing. Gabriela Doskočilová svá bezpečnostní opatření neustále přizpůsobuje v souladu s technologickým pokrokem a vývojem.

  II. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

1) Nemáte povinnost osobní údaje Ing. Gabriele Doskočilové / pověřenému zaměstnanci  poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů je však požadavkem k tomu, aby s vámi Ing. Gabriele Doskočilová / pověřený zaměstnanec  mohl uzavřít smlouvu. Vaše osobní údaje jsou vyžadovány právě pouze pro potřeby pracovní (z důvodu, pro účel a po dobu, jak níže podrobně rozvedeno). V žádném případě nebudou vámi poskytnuté osobní údaje prodávány dalším subjektům ani nebudou využívány jiným komerčním způsobem.

2) Ing. Gabriela Doskoččilová zpracovává zejména vaše následující osobní údaje:

 - Jméno a příjmení,  adresu, E-mailovou adresu, telefon, bankovní spojení IČ a DIČ (u podnikající FO)

- Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu z vaší strany

3) Zpracovávané osobní údaje získá Ing. Gabriela Doskočilová / pověřený zaměstnanec  buď přímo od vás (tím, že je poskytnete např. v rámci registrace do služby, nebo z individuální korespondence s vámi), nebo z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.)

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ

 1) Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vytvoření nabídky, uzavření smlouvy a jejího splnění, příp. vedení stavu vašeho zákaznického účtu a za účelem splnění navazujících smluvních či zákonných povinností jako je zejména archivace daňových dokladů a vyřizování případných reklamací. Zákonným důvodem zpracování je tedy splnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b), Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR), splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR) a oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR).

2) Oprávněným zájmem Ing. Gabriely Doskočilové (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) je také přímý marketing, tj. vaše osobní údaje zpracovává i za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných služeb, dotazníku spokojenosti,  novinky z trhu a k provádění jednoduchých analytik (např. měření návštěvnosti webových stránek apod.). Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány z tohoto důvodu, máte právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.

3) Pokud jste udělili váš souhlas (např. v rámci soutěží, marketingových akcí, apod.), zpracovává Ing. Gabriela Doskočilová vaše osobní údaje na základě tohoto udělení (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). V případě udělení souhlasu probíhá zpracování za účelem nabízení služeb, zasílání obchodních sdělení a informování o akcích apod.

IV. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1) Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je dána plněním smlouvy a následným uchováním daňových dokladů za objednanou a dodávanou službu. Z důvodu oprávněného zájmu lze vaše informace zpracovávat po dobu 3 let, nejdéle však do doby než vznesete proti takovému zpracování námitku.

2) V případě udělení souhlasu budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, které může být učiněno písemně na adrese Ing. Gabriely Doskočilové či e-mailem na adresu asport.ski@seznam.cz. 

V. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1) Zpracování vašich osobních údajů je prováděno Ing. Gabrielou Doskočilovou, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i další osoby, kterými mohou být: Dodavatelé externích služeb pro (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, apod.), v nezbytně nutném rozsahu daňoví poradci,  společnosti poskytující pojištění, orgány veřejné správy, případně další poskytovatelé obdobných služeb, které však v současné době Ing. Gabriela Doskočilová nevyužívá.

2) Ing. Gabriela Doskočilová nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. VAŠE PRÁVA

Máte právo:

-          požadovat jak se vaše osobní údaje zpracovávají,

-           požadovat vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,

-           vyžádat si přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

-           požadovat výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,

-          na přenositelnost vašich osobních údajů,

-          odvolat kdykoli souhlas udělený ke zpracování vašich osobních údajů,

-          v případě zpracování vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu (čl. III odst. 2) vznést námitku

-          v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se na Ing. Gabrielu Doskočilovou nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Děkuji,

Ing. Gabriela Doskočilová